ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Connect your City 24.03.2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την Πολιτική αυτή σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με ποιον τρόπο και για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε σχέση με το πρόγραμμα εφαρμογής υπολογιστήtablet ή smartphone  στο οποίο πρόκειται να συμμετάσχετε, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχετε.

Η Εταιρεία είναι ο κύριος υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω σε άλλους συνεργαζόμενους τρίτους προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο άτομό σας στον βαθμό που επιτρέπεται τόσο από το νόμο όσο και από τη συγκατάθεσής σας. Οι εν λόγω τρίτοι αποτελούν τους εποπτευόμενους φορείς της  ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (Υπουργείο Υγείας, Εργασίας, Παιδείας, κτλ.), τους φορείς οι οποίοι συνεργάζονται με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ (Δήμοι, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, κτλ.) καθώς και τους υποστηρικτές της. Επίσης η εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω σε θυγατρικές της εταιρείες και επιχειρήσεις.

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με εσάς, θα συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στην εφαρμογή (application) για τους σκοπούς που εκτίθενται στην παράγραφο που ακολουθεί. Αυτό περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που μας παρέχετε απευθείας μέσω του ανωτέρω προγράμματος και κάθε πληροφορία που προέρχεται από την χρήση και την πλοήγησή σας σε αυτό.

Αυτό περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), περιοχή κατοικίας και ΙΡ. H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Connect App Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Connect App server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του Connect App δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Επίσης  θα επεξεργαστούμε την εικόνα σας (μέσω φωτογραφίας και βίντεο) καθώς και τις πληροφορίες τοποθεσίας σας κατά τη χρήση ή μη του προγράμματος. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων για λόγους διαφήμισης ή προωθητικών ενεργειών ενδέχεται να μεταδοθεί στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, όπως η ιστοσελίδα Facebook και το Instagram.

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα όπως απαιτείται σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας και ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς (εφεξής «Επιτρεπόμενοι Σκοποί»):

Συγκεκριμένα, εντός του προγράμματος θα υπάρχει το παιχνίδι «Connect Game» το οποίο θα καλεί τους συμμετέχοντες και εγγεγραμμένους χρήστες να χωριστούν σε ομάδες και να διαγωνιστούν μεταξύ τους σε ομαδικές και ατομικές αποστολές (challenges). Τα challenges είναι αποστολές ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού και εθελοντικού χαρακτήρα που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι παίκτες. Προκειμένου να αποδείξουν την ολοκλήρωση της αποστολής θα πρέπει στείλουν ως αποδεικτικά φωτογραφίες, βίντεο και τη γεωγραφική τους τοποθεσία. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μαζεύουν πόντους, ανεβαίνουν επίπεδο και ξεκλειδώνουν ταξίδια απευθείας από την Εταιρεία ή δώρα από τους χορηγούς μας.

Περαιτέρω επεξεργασία δύναται να πραγματοποιηθεί για τους εξής λόγους:

επικοινωνία μαζί σας.

Δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων που σας επηρεάζουν ή για τη δημιουργία προφίλ, πλην των όσων περιγράφονται ανωτέρω.

Διατηρούμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας προηγμένης τεχνολογίας σύμφωνα με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή εισβολή. Τα εν λόγω μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών και διαδικασιών σχεδιασμένων για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, όπως ασφαλείς διακομιστές, τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση SSL, όπου κριθεί απαραίτητο. Θα τηρούμε πάντοτε αυστηρά τις ισχύουσες νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με παρόχους υπηρεσιών – εξωτερικούς συνεργάτες (αποκαλούμενοι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων) εντός ή εκτός της Εταιρείας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογίας (ΙΤ) συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud)], οι οποίοι έχουν λάβει εντολή να επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, για τους ως άνω Επιτρεπόμενους Σκοπούς, αυστηρά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Η Εταιρεία  διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και θα χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν κατά την απασχόληση των προαναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών.

Με επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων προϋποθέσεων, μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, την διόρθωση, την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία ή να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε και τα οποία σας αφορούν. Αν υποβάλλετε το εν λόγω αίτημα επανειλημμένα, ενδέχεται να σας χρεώσουμε. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα άρθρα από 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.

Για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιτήματα, παρακαλείστε να στείλετε μια περιγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, και την ημερομηνία γεννήσεώς σας ως απόδειξη της ταυτότητάς σας, καθώς και το πρόγραμμα στο οποίο προσφέρατε εθελοντική εργασία στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Μπορεί να χρειαστούμε πρόσθετη απόδειξη ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το αίτημά σας και ενδέχεται να συζητήσουμε μαζί σας για το πώς αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αν έχει ζητηθεί για συγκεκριμένη επεξεργασία η συναίνεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συναίνεση πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης, θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγραφούν όταν δεν είναι πλέον εύλογα απαραίτητα για τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) και δεν υποχρεούμαστε από τον νόμο, ούτε άλλως επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα σχετικά δεδομένα. Ειδικότερα, διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν αυτό απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία να διεκδικήσει ή να αντικρούσει νομικές αξιώσεις μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση των εν λόγω αξιώσεων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2020. Διατηρούμε το δικαίωμα να επικαιροποιούμε και να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να αποτυπώσουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή τις μεταβαλλόμενες νομικές απαιτήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιημένες πληροφορίες στη Πολιτική Προστασίας θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ή όταν καταστούν διαθέσιμες σε εσάς με άλλον τρόπο.

Παράμετροι συσκευής για αποστολή ειδοποιήσεων (push notification device token) Εάν κάποιος εγγράφεται μέσω facebook, καταχωρούνται και τα εξής στοιχεία:

Περαιτέρω καταχωρείται η δραστηριότητα του κάθε χρήστη, ήτοι :

Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των Δεδομένων είναι η λειτουργία της εφαρμογής και η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) προκειμένου να βελτιώνεται η εμπειρία του χρήστη. Προσωπικά δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα (ορατά) σε τρίτους χρήστες της εφαρμογής. Μόνο το ψευδώνυμο και οι προσωπικές φωτογραφίες του χρήστη είναι ορατές. Εάν το Connect your City App λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι χρήστης παραχωρεί πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, μπορεί να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καθώς και να τον αποκλείσει από μελλοντική εγγραφή στην εφαρμογή και τις υπηρεσίες της. Επίσης, ενημερώνουμε ρητά τους χρήστες μας ότι διατηρούμε το δικαίωμά να διορθώνουμε ή να αφαιρούμε οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλει ο χρήστης μέσω της συσκευής του, όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για την τήρηση των κανόνων της πολιτικής προστασίας δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα εφαρμογή χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την εμπειρία σας με την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, τα cookies θα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή σας στην εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να επανεισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της χρήσης που κάνετε στην εφαρμογή με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ουδεμία ευθύνη φέρουμε απέναντί σας, σε καμία περίπτωση, αναφορικά με τη χρήση της παρούσας εφαρμογής, άμεση ή έμμεση. Η από μέρους σας χρήση της εφαρμογής γίνεται με δική σας ευθύνη. Επίσης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποποιούμαστε κάθε είδους εγγύηση, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εγγύησης για την ορθή λειτουργία της εφαρμογής ή την μη ύπαρξη σφαλμάτων της εφαρμογής. Επίσης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση και δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την επιτυχή ή ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών που μεταδόθηκαν σε σχέση με αυτή την εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δεν εγγυόμαστε την συνεχή πρόσβασή στο Connect your City App εφόσον, μεταξύ και άλλων παραγόντων, μπορεί η εφαρμογήνα μην είναι διαθέσιμη για λόγους ανωτέρας βίας, εξωτερικούς παράγοντες ή λοιπά τεχνικά ή μη προβλήματα. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε ή να αναθέσουμε σε τρίτους την άσκηση των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία χωρίς να σας ειδοποιήσουμε. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή αφότου σας έχουμε ενημερώσει για τροποποιήσεις, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που μια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα σε αυτή τη δικαιοδοσία οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας, ή την εγκυρότητα ή εκτελεσιμότητα σε άλλες δικαιοδοσίες της συγκεκριμένης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία ή τη χρήση της εφαρμογής υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας καθώς η συμφωνία και κάθε χρήση αυτής της εφαρμογής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.